Фонд на ООН за населението (ФНООН)


I. Мисия на Фондът на ООН за население

Фондът на ООН за население (UNFPA) е международна организация за развитие, която пропагандира и защитава правото на всяка жена, мъж и дете да се радва на здравословен живот и да се ползва с равни възможности. UNFPA подкрепя страните по света да разработват политики и програми за намаляване на бедността, които се основават на статистически данни за състоянието на населението. Всяка бременност да бъде желана, всяко раждане да бъде безопасно за майката и детето, всеки млад човек да може да се предпази от ХИВ/СПИН и всяко момиче или жена да усеща зачитане и уважение – това е мисията на UNFPA.

В своята дейност Фондът на ООН за население прилага Програмата за действие, приета от 179 правителства на Международната конференция за население и развитие (ICPD), проведена през 1994 г. Работата на Фонда се ръководи и от Декларацията и Платформата за действие, приета в Пекин, Конвенцията за елиминиране на дискриминацията срещу жените и допринася за постигането на Целите на хилядолетието за развитие на ООН. II. Фондът на ООН за население в България

UNFPA в България подкрепя българското правителство в усилията му за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на населението, както и за изпълнение на поети международни ангажименти и на Целите на хилядолетието в национален аспект. Приоритетните области на работа на Фонда са: Сексуално и репродуктивно здраве – чрез подпомагане изработването на политики, обработване на информация и анализи на качеството на здравните услуги, образование, базирано на уменията за живот (life skills based education) и работа по подхода “връстници обучават връстници”; разработването и изпълнението на политики за населението. Основна целева група в дейността на UNFPA са жените и младите хора на възраст между 10 и 24 години. 

Главните цели на UNFPA в България са да подпомага държавата в осигуряването на качествени услуги в областта на репродуктивното здраве и семейното планиране, основани на индивидуалния избор и разработването на политики за населението, които са част от устойчивото развитие на държавата. Посрещането на индивидуалните нужди на мъжете и жените, предоставянето на достъп на жените до образование, здравни услуги и възможност за работа са приоритет в политиката на Фонда. 


III. Сексуално и репродуктивно здраве


От 2000 г. Фондът на Обединените нации за население подпомага българското правителство в създаването на политики и стратегии в областта на сексуалното и репродуктивно здраве на жените и младите хора. В периода 2000-2004 г. се реализира проект BUL/00/P01 - “Разгръщане на Националната програма по репродуктивно здраве”, финансиран от Фонда на ООН за население, осъществен от Министерство на здравеопазването. В рамките на проекта стана възможно изработването на национална програма по сексуално и репродуктивно здраве; беше проведено национално представително проучване на безплодието в страната за установяване на неговата честота и причини; разработена бе учебна програма за сексуално здравно образование за ученици на възраст 10-14 години, разработена бе програма за обучение по подхода “Връстници обучават връстници”, насочена към младите хора на възраст 15-19 години, предоставени бяха съвременни контрацептивни средства на Министерство на здравеопазването.
В резултат на постигнатото в рамките на първия проект, през 2004 г. беше пописан договор за изпълнение на проект BUL1R205/BUL1R303 “Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България”, изпълняван съвместно от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, финансиран от Фонда на ООН за население (UNFPA). Целите на проекта са да се подобри достъпа на младите хора до качествени услуги в областта на репродуктивното здраве, както и да се въведат комуникационни и образователни стратегии за безопасно сексуално поведение, като по този начин се намалят големия процент на полово предаваните болести и аборти сред младите хора в България.
Крайната цел на провежданите политики е да се подобри сексуалното и репродуктивно здраве и култура на младите хора в България, като се подобри достъпа на всеки млад човек до качествени услуги и информация. Планирани са дейности по въвеждането на актуални образователни методи по сексуално образование, съобразени с нуждите на младите хора от изграждане на умения, нагласи и конкретни знания, за да се повиши отговорното сексуално поведение и сексуална култура на младите хора в България. 


IV. Политики за населението


Фондът на ООН за население в България подкрепя разработването на национална демографска политика, насочена към конкретните нужди на държавата в процеса й на устойчиво развитие. През 2004 г. с българското правителство беше подписан проект BUL1P201- “Подпомагане разработването на политика в областта на демографските процеси” за консултиране, разработване и техническа подкрепа за приемането на Национална демографска стратегия и план за действие. 


V. За допълнителна информация:


Адрес: Фонд на ООН за население (UNFPA)
Представителство на ООН в България 
София 1040, ул. “Хан Крум” 25 
Марта Дяволова, Програмен Директор 
Тел.: (359 2) 96 96 154 
Факс: (359 2) 96 96 220; 

Няма коментари:

Публикуване на коментар